Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

Općinski načelnik Općine Markušica, na temelju članka 63. i članka 105. Statuta Općine Markušica ( "Službeni vjesnik "Vukovarsko -srijemske županije broj 31A121), Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju, KLASA:984- 01123-01129, URBROJ: 524-07-02-01-0111-24-26 od 7. ožujka 2O24.godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. -2027. Kodni broj: SF.3.4.11.01.0286, "Osnaživanje članova lokalne zajednice- faza 1" ( dalje u tekstu: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava),

Objavljuje

 JAVNI POZIV ZA KRAJNJE KORISNIKE "Osnaživanje članova lokalne zajednice- faza 1 "

  

 

Općina Markušica provela je projekt „Uređenje nerazvrstanih cesta„ ukupne vrijednosti 59.726,00 eura sa PDV-om.

Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije  u iznosu od 25.000,00 eura kroz Program održivog razvoja lokalne zajednice KLASA: 973-02/23-01/2, URBOJ: 538-09-1-1-1/568-23-1 od 15. veljače 2023. godine.

Cilj projekta bio je poboljšanje dostupnosti lokalne infrastrukture, povećanje sigurnosti u prometu te stvaranje uvjeta za kvalitetnije življenje na području naselja Općine Markušica. Projektom je predviđeno uređenje neizgrađenog dijela nerazvrstanih cesta na način da se izvrši zaravnavanje postojeće podloge odnosno iskop posteljice do potrebne dubine, navoženje kamene podloge u potrebnoj debljini , sabijanje navezenog kamena s završnom izradom rubnog dijela ceste-bankine. Predviđeno je izvođenje radova na više nerazvrstanih  cesta u ukupnoj dužini od 1.200 metara s poprečnim profilom širine 4 metra.

Po završenoj provedbi projekta ostvaren je cilj na način da su na 11 lokacija, izvođenjem gore opisanih radova, uređeni neizgrađeni dijelovi nerazvrstanih cesta čime je poboljšana dostupnost lokalne infrastrukture, povećana sigurnost u prometu te stvoreni uvjeti za kvalitetnije življenje na području naselja Općine Markušica.

 

 

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 do 112/19), (u daljnjem tekstu: Zakon), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Markušica dana 20.03.2024.godine objavljuje:

OGLAS

za prijam službenika u službu na određeno vrijeme

u Jedinstveni upravni odjel Općine Markušica

na radno mjesto:

REFERENT- VODITELJ/ICA EU PROJEKTA IZ POZIVA ZAŽELI – 1 izvršitelj (m/ž) puno radno vrijeme, do isteka roka provedbe projekta „Osnaživanje članova lokalne zajednice- faza 1“, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

 

 

Oglas je objavljen na stranicama Burza rada HZZ-a

 

                                                                                   

Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH  broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 30. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije ( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/21) i članak 6. Pravilnika o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2024.godine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske županije br.06/24), župan Vukovarsko-srijemske županije objavljuje          

                                                                                           JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu.

 

Javni poziv

Pretraži

KARTA OPĆINE MARKUŠICA
Većinom oblačno

-2°C

Markušica

Većinom oblačno

Vlažnost: 73%

Vjetar: 28.97 km/h

  • 03 Sje 2019

    Djelomično oblačno 0°C -4°C

  • 04 Sje 2019

    Oblačno 0°C -6°C