Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

Općina Markušica objavila je Javni poziv za prijem radnika/ca na rad na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci.

 

Poziv  je otvoren od 09.04.2024. do 17.04.2024. godine.

Zamolbe donijeti osobno ili preporučenom poštom, svakim radnim danom od 08:00–13:00 sati u prostorije Općine Markušica , s naznakom „Za natječaj-javni radovi“.

U radni odnos će biti primljeno 2 osobe, po slijedećim kriterijima:

 1. osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji:
  – roditelji sa 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, hrvatski branitelji, djeca poginulih i nestalih hrvatskih branitelja
 2. korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi (dalje u tekstu: ZSS), prijavljeni u Evidenciju
 3. osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca
 4. osobe uključene u Program Posao+

Napomena – osobe koje ne mogu biti uključene u potporu:

Osoba ne može ponovno biti uključena u potporu javni rad 12 mjeseci nakon prestanka trajanja mjere javni rad za tu osobu.

 

Više o javnom pozivu  u priloženom dokumentu ili na  poveznici:

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=142394164

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 40. Statuta  Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/21), Programa potpora unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja Vukovarsko-srijemske županije za 2023. – 2027. godinu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 26/23 – u nastavku: Program potpora) i Odluke Županijske skupštine o raspisivanju Javnog poziva unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu (KLASA: 320-10/24-01/06, URBROJ: 2196-03-24-3 od 07. ožujka 2024. godine) Župan Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

                                                                                                      JAVNI POZIV

                                                                      Unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja

                                                                      Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu 

 Svrha Javnog poziva je povećanje konkurentnosti poljoprivrednih djelatnosti i povećanje održivosti gospodarstava, promicanje organizacije prehrambenog lanca i upravljanja rizicima u poljoprivredi, udruživanje proizvođača, obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava ovisnih o poljoprivredi, smanjenja siromaštva te poticanje gospodarskog razvoja u ruralnim područjima

Javni poziv

Općinski načelnik Općine Markušica, na temelju članka 63. i članka 105. Statuta Općine Markušica ( "Službeni vjesnik "Vukovarsko -srijemske županije broj 31A121), Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju, KLASA:984- 01123-01129, URBROJ: 524-07-02-01-0111-24-26 od 7. ožujka 2O24.godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. -2027. Kodni broj: SF.3.4.11.01.0286, "Osnaživanje članova lokalne zajednice- faza 1" ( dalje u tekstu: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava),

Objavljuje

 JAVNI POZIV ZA KRAJNJE KORISNIKE "Osnaživanje članova lokalne zajednice- faza 1 "

  

 

Općina Markušica provela je projekt „Uređenje nerazvrstanih cesta„ ukupne vrijednosti 59.726,00 eura sa PDV-om.

Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije  u iznosu od 25.000,00 eura kroz Program održivog razvoja lokalne zajednice KLASA: 973-02/23-01/2, URBOJ: 538-09-1-1-1/568-23-1 od 15. veljače 2023. godine.

Cilj projekta bio je poboljšanje dostupnosti lokalne infrastrukture, povećanje sigurnosti u prometu te stvaranje uvjeta za kvalitetnije življenje na području naselja Općine Markušica. Projektom je predviđeno uređenje neizgrađenog dijela nerazvrstanih cesta na način da se izvrši zaravnavanje postojeće podloge odnosno iskop posteljice do potrebne dubine, navoženje kamene podloge u potrebnoj debljini , sabijanje navezenog kamena s završnom izradom rubnog dijela ceste-bankine. Predviđeno je izvođenje radova na više nerazvrstanih  cesta u ukupnoj dužini od 1.200 metara s poprečnim profilom širine 4 metra.

Po završenoj provedbi projekta ostvaren je cilj na način da su na 11 lokacija, izvođenjem gore opisanih radova, uređeni neizgrađeni dijelovi nerazvrstanih cesta čime je poboljšana dostupnost lokalne infrastrukture, povećana sigurnost u prometu te stvoreni uvjeti za kvalitetnije življenje na području naselja Općine Markušica.

 

 

Pretraži

KARTA OPĆINE MARKUŠICA
Većinom oblačno

-2°C

Markušica

Većinom oblačno

Vlažnost: 73%

Vjetar: 28.97 km/h

 • 03 Sje 2019

  Djelomično oblačno 0°C -4°C

 • 04 Sje 2019

  Oblačno 0°C -6°C