Natječaji

Otoreni i arhiva natječaja

Objavljen u NN br. 58 od dana 30.06.2018.g.

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08 ,61/11 i 04/18 ), Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10, 125/14), Plana prijema u JUO,  Općinski načelnik Općine Markušica raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Markušica

 

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Osoba koja se prijavljuje na javni natječaj mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom 12. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18), te slijedeće posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke, najmanje jedna

 godina  radnog iskustva na  odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske ,vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom ili unutarnjom ustrojstvenom jedinicom  , upravnoga tijela;

 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na računalu,
 • aktivno poznavanje srpskog jezika i pisma
 • poznavanje engleskog jezika

Standardna mjerila radnog mjesta osim gore navedenih:

 • stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih
 • poslova, doprinos razvoju novih koncepata, te rješavanje strateških zadaća;
 • stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju o najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama vezanima uz utvrđenu politiku upravnoga tijela;
 • stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost za zakonitost rada , postupanja, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost. Najviši stupanj utjecaja na donošenje odluka koje imaju znatan učinak na određivanje politike i njenu provedbu;
 • stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnoga tijela od utjecaja na provedbu plana i programa upravnoga tijela.

Prijavu na natječaj može podnijeti i sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje te  se može imenovati na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja

Za pročelnika ne može biti imenovana osoba za čiji prijam postoji zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11 i 04/18) .

 Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit može se primiti odnosno imenovati na radno mjesto pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od dana imenovanja u službu.

Osobe se imenuju na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od tri mjeseca.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 Uz pisanu prijavu kandidati trebaju obavezno priložiti:

 • životopis,
 • domovnicu ili drugi dokument kojim se dokazuje hrvatsko državljanstvo,
 • dokaz o stručnoj spremi ( preslika diplome),
 • dokaz o radnom stažu (preslika radne knjižice, rješenje, ugovor o radu ili drugi dokaz o radnom iskustvu u struci i na odgovarajućim poslovima),
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidati imaju položen državni stručni ispit),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 30 dana)
 • vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 86/08 i 61/11).
 • dokaz o poznavanju engleskog i srpskog jezika i pisma (potvrde, uvjerenje, svjedodžba ili vlastoručna izjava),

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, dostaviti ispravu iz koje je razvidno to pravo.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), imaju pravo zapošljavanja pod istim uvjetima prilažući dokaze sukladno navedenom zakonu .

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10, 93/11) uz prijavu na natječaj, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. Napominje se da takvi kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Osobe kandidati koji podnesu nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i istoj će se dostaviti pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Postupak natječaja obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koji se popunjava natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata navedeni su na web stranici Općine Markušica  www.markusica.hr i na oglasnoj ploči Općine Markušica.

 Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Markušica  objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja istog.

Prijave na natječaj podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave u "Narodnim novinama" na adresu: Općina Markušica ,V.S.Karadžića br. 3 , 32213 Markušica, s naznakom „Natječaj za imenovanje pročelnika - ne otvaraj“

O rezultatima natječaja kandidati će se izvijestiti u zakonskom roku.

                                                                                                    OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                          Budimir Drača

Upute prijaviteljima:

Pretraži

KARTA OPĆINE MARKUŠICA
Većinom oblačno

-2°C

Markušica

Većinom oblačno

Vlažnost: 73%

Vjetar: 28.97 km/h

 • 03 Sje 2019

  Djelomično oblačno 0°C -4°C

 • 04 Sje 2019

  Oblačno 0°C -6°C