Na temelju članka 31. stavka 5.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18, 115/18 i 98/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Markušica, KLASA: 320-02/21-01/20 URBROJ:2188/05-02-21-1 od 15.6.2021. godine  Općinsko vijeće Općine Markušica dana 17.6.2021. godine objavljuje

                                                                            J A V N I   N A T J E Č A J

                                 za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
                                                                              Općine Markušica

 

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, ne otvaraj“ na adresu Općine Markušica, Pere Cara br. 2, 32213 Markušica  u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici  Općine Markušica - www.markusica.hr odnosno najkasnije do 19.7.2021. godine.

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 22.7.2021.g. u Markušici, Pere Cara br. 2 - zgrada općine ( velika vijećnica I kat) s početkom u 9,00 sati.